top of page

ירושלים: הקרנה בעברית ואנגלית של הסרט מבצע חתונה


תשואות עמידה ל"מבצע חתונה" בהקרנה באנגלית ועברית של

The Women's Performance Community of Jerusalem and OU Israel

רבים מהקהל היו פעילים למען יהדות ברית המועצות ושיתפו את סיפוריהם לאחר ההקרנה. תודה לקרול גולדברג שאף היה לה עדיין את צמיד סילווה זלמנסון משנות ה 70.

bottom of page